Algemene voorwaarden van Avium Management

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Avium Management: (hierna “Avium”) een in Nederland opgerichte eenmanszaak gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80788203.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Avium tot het verrichten van diensten.
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Avium, waarbij opdrachtgever Avium de opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden, zoals schriftelijk in de opdrachtbevestiging beschreven, te verrichten en Avium deze opdracht aanvaard.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Elke rechtsbetrekking tussen Avium en opdrachtgever wordt met uitzondering van dwingendrechtelijke wetsbepalingen uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan bij uitsluiting schriftelijk worden afgeweken.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijken of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Avium en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Avium uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Avium en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Avium retour is ontvangen. Hieronder te verstaan een schriftelijke ondertekende opdracht of een email bevestiging met goedkeuring van opdracht.
 2. De schriftelijke bevestiging van de opdracht bevat een duidelijke omschrijving van de inhoud van de Opdracht en het tarief waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht.
 3. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW betreffende Bijzondere Overeenkomsten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst van opdracht wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Avium aan opdrachtgever.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever.
 3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Avium welke medewerker de opdracht uitvoert.
 4. Avium heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de uitvoering van de opdracht die met opdrachtgever is overeengekomen en geen resultaatsverplichting. De opdracht wordt door Avium naar beste inzicht en vermogen die van Avium mag worden verwacht uitgevoerd.
 5. Avium heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is. Avium is gerechtigd de kosten inclusief voorschotten die de derde bij Avium in rekening brengt, aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5 – Beëindiging van de opdracht

 1. Avium heeft het recht de opdracht met opdrachtgever met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst of sommatie te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever één of meer van de overeengekomen betalingstermijnen niet nakomt, dan wel anderszins toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van de overeenkomst met Avium;
  2. Door derden beslag wordt gelegd op zaken en/of vermogensrechten van opdrachtgever;
  3. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel de wettelijke schuldsaneringsregeling op opdrachtgever van toepassing is verklaard;
  4. Opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling heeft aangevraagd;
  5. Opdrachtgever overlijdt, dan wel indien opdrachtgever een rechtspersoon is, wanneer deze rechtspersoon wordt ontbonden of haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt;
  6. Avium door overmacht de overeenkomst niet langer kan nakomen.
 2. Van de ontbinding van de opdracht wordt door Avium schriftelijk aan opdrachtgever mededeling gedaan.
 3. Bij ontbinding van de opdracht, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder a tot en met f en bij opzegging als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, is opdrachtgever gehouden aan Avium ineens en met onmiddellijke ingang te vergoeden:
  1. Alle kosten die Avium ter uitvoering van de opdracht heeft gemaakt;
  2. Alle kosten die Avium ter beëindiging van de opdracht heeft gemaakt;

De ontbinding door Avium brengt geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling door Avium met zich mee.

 1. Zowel Avium als opdrachtgever is gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen. Partijen zullen een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen bij een overeenkomst van 12 maanden of korter en 2 maanden opzegtermijn bij een overeenkomst van 12 maanden+1 dag of langer. Een afwijkende opzegtermijn in overeenkomst van opdracht prevaleert. Tussentijdse opzegging zal schriftelijk geschieden. Opdrachtgever is niet gerechtigd vanwege de tussentijdse beëindiging enige schadevergoeding te vorderen. Avium behoudt recht op volledige betaling van de facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 6 – Overmacht

 1. Als partijen de verplichtingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Opdracht geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Avium bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Avium gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient Opdrachtgever deze te voldoen alsof het een afzonderlijke transactie betrof.

Artikel 7 – Verplichtingen klant

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Avium aangeeft, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Avium worden verstrekt.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Avium zijn verstrekt, heeft Avium het recht de uitvoering van de overeenkomst te ontbinden, zoals is bepaald in artikel 5 eerste lid, en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Avium gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Avium daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 8 – Tarief en declaratie

 1. Het tarief waartegen Avium de overeengekomen opdracht verricht, wordt opgenomen in de bevestiging als bedoeld in artikel 3 tweede lid van deze algemene voorwaarden.
 2. Tenzij volgens de opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen, zijn de door Avium gehanteerde tarieven exclusief belastingen, reis- en verblijfkosten en eventuele overige heffingen.
 3. Avium behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
 4. Het tarief met betrekking tot verrichten werkzaamheden zal in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
 5. Avium is gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft Avium het recht om een aanvullend voorschot bij opdrachtgever in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum door Avium ontvangen zijn.
 2. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of door betaling via het internet (iDeal), of ten kantore van Avium door middel van een wettig betaalmiddel.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
 4. Na verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5%, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
 5. Indien opdrachtgever niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij vóór het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Avium instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door opdrachtgever te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
 6. Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Avium gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 7. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 10 – Opschorting bij verzuim betaling

 1. Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Avium naast de mogelijkheid van ontbinding zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Avium is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval.

Artikel 11 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Avium is verplicht geheimhouding te betrachten bij de uitvoering van de opdracht ten opzichte van derden. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die door opdrachtgever aan Avium ter beschikking is gesteld alsmede de na verwerking van deze informatie te verkregen informatie.
 2. In afwijking van hetgeen bepaald is in het eerste lid zal Avium ontheven zijn van haar geheimhoudingsplicht, indien deze haar in strijd zou brengen met enig overheidsvoorschrift of wettelijke verplichting. De geheimhouding van Avium kan door opdrachtgever ook worden ingetrokken of beperkt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Avium is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan Avium geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
 2. Avium is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Avium.
 3. De aansprakelijkheid van Avium is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Avium voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Avium uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Avium aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van Avium beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan €1.250 (twaalfhonderdvijftig euro) per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 5. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Avium of haar leidinggevend management.
 7. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Avium heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Avium voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Avium geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Avium voor aanspraken van derden (Medewerkers van Avium en door Avium ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 10. Het bepaalde in de leden 1 t/m 9 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Avium jegens opdrachtgever.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het uitvoeren van de opdracht door Avium houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Avium rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Avium.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Avium rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Avium gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
 3. Indien opdrachtgever Avium in het kader van de uitvoering van een opdracht merknamen of andere auteursrechten of rechten van intellectuele eigendom onderhevige zaken ter beschikking stelt of laat gebruiken, staat opdrachtgever er jegens Avium voor in dat zij tot het gebruik van die namen en rechten gerechtigd is. Opdrachtgever vrijwaart Avium voor alle mogelijke aanspraken van derden, die daarmee verband houden.

Artikel 15 – Wijzigingsbeding en vindbaarheid

 1. Avium heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
 2. De meest actuele versie van de voorwaarden is vindbaar via de website van Avium.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Avium en opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.
 2. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Deponering

 1. Deze algemene voorwaarden (V:201104) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in november 2020.

 

Wilt u een PDF-versie downloaden van onze Algemene Voorwaarden? Klik dan hier.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Contact

06 50 20 40 00
info@avium-management.nl

Bezoekadres

Schotersingel 73
2021 GD Haarlem

© 2020 Avium Management.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Contact

06 50 20 40 00
info@avium-management.nl

Bezoekadres

Schotersingel 73
2021 GD Haarlem

© 2020 Avium Management.